BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 22 listopada 2010 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Wiartel, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
jako ogródek
- Numer działki - cz. dz. nr 6/3
- Powierzchnia działki - 200 m2
- Numer KW - 22144
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 100 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do dwóch lat w drodze bezprzetargowej.
2.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego
2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej
przyległe, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr 63 poz. 1235 z dnia 22 kwietnia 2008 r. położona jest w obszarze oznaczonym
symbolem 26 US- ogólnodostępne inwestycje celu publicznego o funkcji sportowo-
rekreacyjnej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu
przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem,
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001
w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
23 listopada 2010 r. do dnia 14 grudnia 2010 r.
Data powstania: środa, 24 lis 2010 09:46
Data opublikowania: środa, 24 lis 2010 10:47
Data przejścia do archiwum: środa, 15 gru 2010 09:43
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1478 razy