BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/30/10 - budowa hydroforni - Pogobie Średnie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publlicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.11.2010 r. wpłynął wniosek Gminy Pisz Urząd Miejski w Piszu Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku hydroforni na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 180 położonej w obrębie Pogobie Średnie, gm. Pisz. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pogobie Średnie .
Data powstania: poniedziałek, 29 lis 2010 08:25
Data opublikowania: poniedziałek, 29 lis 2010 12:27
Data przejścia do archiwum: środa, 29 gru 2010 10:31
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1394 razy