BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Ogólnym w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Ogólnym w Urzędzie Miejskim w Piszu
I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1.jest obywatelem polskim, 2.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3.nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4.cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5.posiada co najmniej wykształcenie wyższe, 6.posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, 7.posiada co najmniej roczny staż pracy w administracji, III. Wymagania dodatkowe: 1.umiejętność pracy w zespole, 2.znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektor: 1.Prowadzenie magazynu materiałów biurowych 2.Prowadzenie wykazów aktów prawa miejscowego, 3.Prowadzenie ewidencji aktów prawnych Burmistrza Pisza, 4.Wystawianie kart drogowych kierowców i ich rozliczanie, V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1.curriculum vitae, 2.list motywacyjny 3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4.kopie dokumentów potwierdzających staż pracy 5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6.zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu, VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor Og” lub przesłać listem, w terminie do 27.12.2010 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel. 87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: środa, 15 gru 2010 09:44
Data opublikowania: środa, 15 gru 2010 13:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 gru 2010 09:49
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2098 razy