BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na referenta ds. utrzymania dróg gminnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og.2110. 7.2011 Pisz 27.01.2011 r. Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta ds. utrzymania dróg gminnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie, 6. posiada co najmniej dwuletni staż pracy III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. biegła znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. utrzymania dróg gminnych: 1. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, 2. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam w pasie drogowym dróg gminnych , 3. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych , wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych, 4. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów zarządzanych przez Gminę, 5. Organizowanie i nadzór zimowego utrzymania dróg gminnych, V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu, VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent GK - drogi” lub przesłać listem, w terminie do 10.02.2011 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel. 87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 27 sty 2011 14:41
Data opublikowania: czwartek, 27 sty 2011 15:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 lut 2011 08:55
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2384 razy