BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na referenta ds. gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 2110. 6 .2011 Pisz 27.01.2011 r. Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta ds. gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej ,Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie, 6. posiada co najmniej dwuletni staż pracy, III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. biegła znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. gospodarki odpadami: 1. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną oraz paliwa gazowe na obszarze Gminy 2. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej Gminy, 3. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji miejsc składowania odpadów oraz nadzór i kontrola eksploatacji składowiska odpadów , 4. Wydawanie zezwoleń na: - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych 5. Prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych, kontrola prawidłowej ich eksploatacji 6. W zakresie gospodarki odpadami : - prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i realizacją gminnego planu gospodarki odpadami - opiniowanie spraw w zakresie gospodarki odpadami realizowanych przez Wojewodę lub Starostę - egzekwowanie od posiadaczy odpadów obowiązków w zakresie ich usuwania z miejsc do tego nieprzeznaczonych, - realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.) 7. Prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów . V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny, 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu, VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent GK” lub przesłać listem, w terminie do 10.02.2011 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel. 87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 27 sty 2011 14:44
Data opublikowania: czwartek, 27 sty 2011 15:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 lut 2011 08:56
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2704 razy