BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na referenta w Straży Miejskiej w Piszu

Og. 2110. 11 .2011 Pisz 10.02.2011 r. Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta w Straży Miejskiej w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1.jest obywatelem polskim, 2.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3.nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4.cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5.posiada co najmniej wykształcenie średnie, 6.posiada co najmniej czteroletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej, III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta: Prowadzenie dokumentacji Straży Miejskiej w Piszu w zakresie: 1) prowadzenia rejestru nałożonych mandatów karnych kredytowych oraz sporządzonych kart rejestracyjnych (MRD), 2)prowadzenia windykacji mandatów karnych kredytowych, 3)prowadzenia rejestru notatników służbowych i druków ścisłego zarachowania mandatów karnych kredytowych, 4)ewidencji: - środków przymusu bezpośredniego, - umundurowania strażników Straży Miejskiej w Piszu, - legitymacji i upoważnień strażników Straży Miejskiej w Piszu, 5)prowadzenia dziennika zajęć Straży Miejskiej w Piszu – szkoleń, kursów, 6) prowadzenia rejestru faktur, 7) prowadzenia raportu współdziałania z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości , V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1.curriculum vitae, 2.list motywacyjny, 3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4.kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6.zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu, VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent SM” lub przesłać listem, w terminie do 21.02.2011 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 10 lut 2011 13:05
Data opublikowania: czwartek, 10 lut 2011 14:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lut 2011 09:43
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2319 razy