BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na referenta w Straży Miejskiej w Piszu

Og.2110.12 .2011 Pisz 10.02.2011 r. Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta w Straży Miejskiej w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1.jest obywatelem polskim, 2.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3.nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4.cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5.posiada co najmniej wykształcenie średnie, 6.posiada co najmniej dwuletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej, III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta : 1. Prowadzenie dokumentacji Straży Miejskiej w Piszu w zakresie: - dziennika korespondencji Straży Miejskiej w Piszu, - rejestru interwencji Straży Miejskiej w Piszu , - ewidencji pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń Straży Miejskiej w Piszu 2.Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących interwencji od mieszkańców Gminy Pisz , 3.Przygotowywanie sprawozdań z działalności Straży Miejskiej w Piszu, V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1.curriculum vitae, 2.list motywacyjny, 3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4.kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6.zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu, VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent SM II” lub przesłać listem, w terminie do 21.02.2011 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 10 lut 2011 13:12
Data opublikowania: czwartek, 10 lut 2011 14:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lut 2011 09:53
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2510 razy