BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnych stanowiskach pracy i ogłasza nabór na dwa stanowiska pracy : Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu

 

Og. 2110.23.2011                                                         Pisz  10.05.2011 r.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnych stanowiskach pracy i ogłasza nabór na dwa stanowiska pracy : Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu

I. Miejsce wykonywania pracy – teren Gminy Pisz

II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Aplikantem może być osoba, która:

1.     posiada obywatelstwo  polskie,

2.     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ,

4.     cieszy się nienaganną opinią,

5.     posiada co najmniej wykształcenie średnie,

6.     ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

7.     ukończyła 21 lat,

8.     jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym

 

III. Wymagania dodatkowe:

     1.   umiejętność pracy w zespole,

2.     znajomość obsługi komputera,

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Aplikanta:

1.   ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2.   kontrola publicznego transportu zbiorowego,

  3.  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

  4.  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

  5.  zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

  6.  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

  7.  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

  8.  doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

  9.  informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

10.  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy Pisz

 

 V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1.     curriculum vitae,

2.     list motywacyjny

3.     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.     zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

5.     oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

7.     oświadczenie lub dokument z którego będzie wynikać uregulowany stosunek do służby wojskowej ,

8.     kopia dowodu osobistego,

9.     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

Po zakończeniu naboru wybrani kandydaci będą zobowiązani przeprowadzić i  dostarczyć orzeczenie lekarskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 150 poz. 1012)

 

 

 VI. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z  dopiskiem „Aplikant ” lub przesłać listem, w terminie do 20.05.2011 r. do godz.15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87-4241205, WWW.pisz.pl e-mail: pisz @home.pl

Data powstania: wtorek, 10 maj 2011 14:41
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2011 15:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 maj 2011 09:23
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2564 razy