BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzedzie Miejskim w Piszu

 

Og. 2110.25.2011                                                                 Pisz 17.05.2011  r. 

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5  informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych  w Urzędzie Miejskim w Piszu

I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,   

II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

1.     jest obywatelem  polskim,

2.     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.     nie  była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.     cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5.     posiada co najmniej wykształcenie wyższe,

6.     posiada co najmniej trzyletni staż pracy,

7.     posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach urzędniczych lub pomocniczych w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm. )

 

III. Wymagania dodatkowe:

     1.     umiejętność pracy w zespole,

2.      znajomość obsługi komputera,

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektor:

 1. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych,
 2. Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej  i innych funduszy zewnętrznych,
 3. Przygotowywanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych,
 4. Bieżące monitorowanie źródeł finansowania (krajowych i zagranicznych).
 5. Bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych Unii Europejskiej oraz prawa krajowego w zakresie funduszy strukturalnych UE.
 6. Współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi, instytucjami finansującymi i monitorującymi przebieg realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych.
 7. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania wspólnych przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
 8. Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
 9. Udzielanie pomocy w zakresie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
 10. Bieżące prowadzenie dokumentacji i  rejestrów w zakresie swojego działania.
 11. Prowadzenie, w zakresie działania, spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji.

 

                                                                                                    

 V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.     curriculum vitae,

2.     list motywacyjny

3.     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.     kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

5.     oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,

6.     zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

7.     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,

 

 VI. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z  dopiskiem „Podinspektor  IPF” lub przesłać listem, w terminie do 27.05.2011 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87-4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl

Data powstania: wtorek, 17 maj 2011 14:30
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2011 15:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 08:10
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2239 razy