BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu

 

Og. 2110.29.2011                                                                 Pisz 09.06.2011  r. 

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5  informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  w Urzędzie Miejskim w Piszu

 

I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,   

II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

 

1.     jest obywatelem  polskim,

2.     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.     nie  była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.     cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5.     posiada co najmniej wykształcenie średnie,

 

III. Wymagania dodatkowe:

     1.   umiejętność pracy w zespole,

2.     biegła znajomość obsługi komputera,

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta:

 

  1. Przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy i innych form użytkowania nieruchomości oraz ustalenie cen, opłat i rozliczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych.
  2. Wyznaczanie i koordynowanie terminu zawarcia umowy dotyczącej zbycia nieruchomości.
  3. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji w spawie zatwierdzenia projektów podziałów nieruchomości.
  4. Przygotowywanie wniosków wieczysto – księgowych w zakresie podziału nieruchomości gminnych.
  5. Przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia opłat adiacenckich z tytułu  wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości.

                                                                                                    

 V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1.     curriculum vitae,

2.     list motywacyjny

3.     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.     oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,

5.     zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

6.     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,

 VI. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z  dopiskiem „Młodszy referent” lub przesłać listem, w terminie do 22.06.2011 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17  tel. 87-4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl

Data powstania: czwartek, 9 cze 2011 08:56
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2011 10:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 cze 2011 10:17
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2795 razy