BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 grudnia 2002 roku
w sprawie: Statutu Gminy i Miasta Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1) i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póź. zmianami) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się Statut Gminy i Miasta Pisz w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1. do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
§ 4
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Piszu Nr V/38/99 z dnia 5 marca 1999r.
w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz.Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 lip 2003 16:22
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1716 razy