BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/98/03

z dnia: 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalnej i letniskowej w obrębie wsi Rostki gmina Pisz zwanego „Rostki 1”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz.78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz.1079, z 1998 r. Nr 106, poz.668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. , Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz.1085 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r Nr 80, poz.717) oraz art. 10 ust.3 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany „Rostki 1”, obejmujący w całości tereny działek nr 175/5, 175/6, 175/10, 175/11, 175/12, 175/13, 175/14, 175/15,175/16, 175/17, 175/18, 175/19, 175/20, 175/21, 175/22, 175/23, 175/24, 175/25, 175/26, 175/27, 175/28, 175/29, 175/30, 175/31, 175/32, 177 położonych w gminie Pisz w obrębie wsi Rostki, przestawionych na rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział I
Ustalenia ogólne

§ 2. 1. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i
opublikowaniu:

1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1 : 1000 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami tego
planu:

1) granice obszaru objętego planem,

2) sposób użytkowania terenów,

3) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania –ściśle określone,

4) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania – orientacyjne,

5) zasady podziałów wewnętrznych,

6) linie zabudowy nieprzekraczalne.

3. Stosowane na rysunku planu linie ciągłe rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowania, ściśle określone, wymagają w postępowaniu lokalizacyjnym ścisłego przestrzegania ustalonych granic.

4. Stosowane na rysunku planu linie przerywane rozgraniczające tereny, o różnym
sposobie użytkowania oraz linie podziałów wewnętrznych, określone jako orientacyjne, mogą być w niewielkim zakresie korygowane w trakcie przeprowadzania podziałów geodezyjnych.

5. Stosowane na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne odnoszą się do ścian
projektowanych budynków wraz z ewentualnymi podcieniami a nie dotyczą ich wysuniętych elementów tj. balkony, tarasy, schody zewnętrzne i wykusze.

6. Oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej na
rysunku planu określają ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach technicznych inwestycji.

7. Przedstawione na rysunku planu usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych
ma charakter postulatowy.

8. Przez tereny zabudowy mieszkalnej i letniskowej należy rozumieć możliwość wzniesienia
na wydzielonej działce domu mieszkalnego przeznaczonego do stałego zamieszkania dla jednej rodziny lub domu letniskowego przeznaczonego wyłącznie dla celów rekreacyjnych właściciela i jego rodziny zamieszkałych stale poza wsią.

9. Przez tereny ekologiczne czynne należy rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną
powierzchnię terenu aktywną przyrodniczo i pokrytą roślinnością naturalną lub urządzoną.

Rozdział II
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 3. 1. Nowo wznoszone budynki winne skalą i formą architektoniczną nawiązywać do cech
architektury regionalnej.

2. Wysokość nowych budynków mieszkalnych i letniskowych nie może przekraczać dwóch
kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym.

3. Dopuszczalne nachylenie połaci dachowych:

1) budynki z poddaszem użytkowym : 35º - 45°

2) budynki bez poddasza użytkowego : 30° - 45°

4. Dopuszczalne pokrycie dachów : dachówka, blacha dachówko podobna, trzcina.

5. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony dróg wynosi : 5,0m.

§ 4. 1. Podział terenów na działki prowadzić zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dopuszcza się łącznie dwu lub więcej działek i realizację na tak powiększonym terenie
tylko jednego obiektu.

3. Dopuszcza się wznoszenie jednego parterowego budynku gospodarczego na działce
mieszkalnej z zachowaniem warunków określonych w § 3, nie przeznaczonego do hodowli zwierząt gospodarskich.

Rozdział III
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego

§ 5. 1. W obrębie każdej działki co najmniej 75% jej powierzchni winny zajmować tereny
ekologiczne czynne.

2. Zakaz usuwania istniejącego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych oraz
kolidujących ze wznoszonymi budynkami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

3. Zakaz stosowania węgla i paliw węglopochodnych do celów grzewczych.

4. Zakaz stosowania żużla piecowego do utwardzania dróg i ścieżek.

Rozdział IV
Ustalenia w zakresie planowanej infrastruktury technicznej

§ 6. 1.Zaopatrzenie w energię elektryczną planowanego zespołu zabudowy mieszkalnej i
letniskowej odbywać się będzie poprzez rozbudowę sieci i urządzeń średniego i niskiego napięcia. W tym celu należy wybudować :

1) napowietrzną linię SN-15kV

2) słupową stację transformatorową 15kV/0,4kV

3) napowietrzną linię nN

2. Podłączenie projektowanych budynków do sieci telekomunikacyjnej odbywać się będzie
poprzez rozbudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej.

3. Zaopatrzenie w wodę zapewni planowany wodociąg gminny zaopatrujący całą wieś
Rostki. Należy zbudować odcinek wodociągu zlokalizowany w pasie drogowym drogi dojazdowej 01 KD, zaopatrzony w hydranty ppoż.  80 nadziemne.

4. Docelowo po skanalizowaniu wsi Rostki odprowadzenie ścieków sanitarnych z planowanego zespołu zabudowy, odbywać się będzie kolektorem sanitarnym do zbiorczej oczyszczalni ścieków .Należy zbudować kanał sanitarny, zlokalizowany w pasie drogowym drogi dojazdowej 01 KD połączony z siecią kanalizacyjną wsi Rostki.

ścieków. Należy zbudować kanał sanitarny zlokalizowany w pasie drogowym drogi
5. Wody opadowe z poszczególnych budynków należy zagospodarować na terenie
poszczególnych posesji.

6. Odpady stałe winny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach na posesjach i
okresowo wywożone na gminne wysypisko.

7. Rozwiązania tymczasowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

1) Do czasu budowy wodociągu we wsi Rostki dopuszcza się budowę indywidualnych lub grupowych ujęć wód podziemnych – studni.

2) Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej ścieki bytowo - gospodarcze z poszczególnych budynków odprowadzane i gromadzone będą w indywidualnych, szczelnych i ekologicznych zbiornikach i wywożone okresowo do punktu zlewnego oczyszczalni w Jagodnem.

3) Zabrania się rozsączania nie oczyszczonych ścieków do gruntu.

Rozdział V
Ustalenia dla terenów wyróżnionych na rysunku planu

§ 7.

1. 1 MN/ML Teren projektowanej zabudowy letniskowej. Adaptuje się istniejący
podział geodezyjny na działki budowlane z uwzględnieniem konieczności poszerzenia pasa drogi dojazdowej do szerokości 10 metrów w liniach rozgraniczających.

2. 2 MN/ML Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej i letniskowej.
3. 3 MN/ML Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej i letniskowej.

4. 01 KD Droga dojazdowa o szerokości pasa drogowego 10 metrów przeznaczona do bezpośredniej obsługi terenów zabudowy mieszkalnej i letniskowej.

5. 02 KD Istniejący ciąg pieszy o szerokości ok. 5 metrów.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 8. Stawka procentowa służąca naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art.36, ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zostaje ustalona w wysokości 30%.

§ 9. W stosunku do terenów objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/224/94 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 maja 1994 r w sprawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz ( Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 20, poz.162)

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 16:24
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1849 razy