BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVI/578/10 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 1 czerwca 2010 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pisz położonego na północ od ulicy Staszica i torów kolejowych po granicę obrębu geodezyjnego miasta Pisz 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) i art. 3 ust. 1, art. 14 ust.1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje: §1.1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pisz położonego na północ od ulicy Staszica i torów kolejowych po granicę obrębu geodezyjnego miasta Pisz 2. 2. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pisz położonego na północ od ulicy Staszica i torów kolejowych, po granicę obrębu geodezyjnego miasta Pisz 2 został określony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Stanisław Olender

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 cze 2010 16:25
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1348 razy