BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr L/643/10 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 października 2010 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. 1.Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Pisz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Pisz1, oznaczonej numerami działek jak niżej:
- nr 465/7 o pow. 0,0921 ha,
- nr 465/9 o pow. 0,0262 ha,
stanowiącej własność Gminy Pisz w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu na podstawie umowy przekazania nieruchomości.
2. Dla nieruchomości, o której mowa w ust. 1 Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 10559.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 lis 2010 10:06
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1294 razy