BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr X/101/03

z dnia: 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie gminy Pisz poza targowiskiem miejskim.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63 poz. 634,Nr 128 poz. 1408, z 2002 r. Nr 135 poz. 1145, Nr 166 poz. 1362, z 2003 r. Nr 52 poz. 450) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Wyznacza się miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu obwoźnego środkami spożywczymi na terenie gminy Pisz poza targowiskiem miejskim zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 10:37
Opublikował(a): Mirosława Wrona
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1536 razy