BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 stycznia 2011 roku
w sprawie: skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 , Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

 

Załącznik

do uchwały Nr V/35/11

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 28 stycznia 2011 roku

Uzasadnienie

Do Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2010 r. wpłynęła skarga Państwa K . i C. M. zam. Warszawa na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania ustaliła co następuje: Skarżący w swojej skardze piszą, że Dyrektor w momencie rozmów z nimi związanych z ustaleniem ceny za stoisko gastronomiczne łącznie z ustawieniem trampoliny, był bardzo niegrzeczny, arogancki, w dużym stopniu przejawiał agresję słowną. Uważali ,że cena za ich stoisko handlowe jest zbyt wygórowana, zarzucając tym samym Dyrektorowi nieuczciwość.

Pani K. M. w dniu 15.07.2010 r. w e-mailu skierowanym do M-GOSiR przedstawia swoją ofertę odnośnie zajmowanego miejsca handlowego (2,5 m2 oraz asortymentu. W dniu 21.07.2010 r. skarżący zostali poinformowani drogą e-mailową przez pracownika M-GOSiR o wysokości opłaty za metr kwadratowy stoiska handlowego (50 zł brutto-za dzień). W tym samym dniu Pani K. M. ponowiła swoje zgłoszenie zainstalowania stoiska handlowego podczas festiwalu w dniach 7-8.08.2010 r. i tym razem zadeklarowała zajęcie 15 m2, jednocześnie prosząc „aby Państwo (M-GOSiR), udzielili firmie Krispol znaczącego rabatu lub na miejscu obie strony ustaliły konkretną cenę po negocjacji”.

Dyrektor M-GOSiR w Piszu pismem z dnia 3.01.2011 r. (OSiR -0912-1/11) wyjaśnia, iż Państwo M. w dniu 7.08.2010 r.od godz. 12.00 do ok. godz. 20.00 prowadzili działalność z wykorzystaniem trampoliny. Między godz. 19.00, a godz. 20.00 do stoiska podszedł Dyrektor wraz z pracownikiem, w celu rozliczenia za zajmowaną powierzchnię handlową. Dalej Dyrektor wyjaśnia,że zachowanie skarżących wskazywało na to, iż chcieli uniknąć jakiejkolwiek zapłaty za zajmowane miejsce. W żaden sposób nie można było wyegzekwować od nich uzgodnionej kwoty. Poinformował Państwa M., że powiadomi Policję o zaistniałej sytuacji spornej, czego efektem było złożenie przez w/w Państwa trampoliny ( za którą pobierali opłaty od klientów od godz. 12:00 do ok. godz. 20:00). Zażądali faktury i taką otrzymali na kwotę 100 zł, cyt: „ponieważ tylko tyle udało się po wielkich bojach od Nich uzyskać”.
W związku z powyższym, brak jest jakichkolwiek dowodów na potwierdzenie zarzutów przedstawionych przez Państwa K. i C. M. w ich skardze z dnia 29.10.2010 r. Natomiast Dyrektor M-GOSiR w swoich wyjaśnieniach z dnia 3.01.2011 r. zaprzecza zarzutom stawianym przez Panią i Pana M.

W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Państwa K. i C. M. za bezzasadną.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 lut 2011 16:08
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1498 razy