BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 stycznia 2011 roku
w sprawie: skargi na działalność Burmistrza Pisza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 , Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18 ) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1
1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Pisza.
2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Załącznik do uchwały Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 stycznia 2011 roku
Uzasadnienie
Do Rady Miejskiej w dniu 02 grudnia 2010 r. wpłynęła skarga Pani M. Sz. zamieszkałej w Piszu na działalność Burmistrza Pisza. Skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie. Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania ustaliła co następuje: Pani M. Sz. pisze w skardze, że Burmistrz Pisza obiecał jej przydzielenie lokalu mieszkalnego w pierwszej kolejności. W skardze swej podkreśla bardzo trudną sytuację zdrowotną i materialną rodziny. Pan R. B. wraz ze swoją konkubiną Panią M. Sz. i jej synem w dniu 10.09.2009 r. opuścili najmowany lokal w Turośli 5/4 i przeprowadzili się do kwatery prywatnej w Piszu. Ponadto Pan R. B. pismem z dnia 17.06.2010 r. zawiadomił Gminę Pisz, między innymi o tym, że opuścił mieszkanie położone w Turośli 5/4. Otrzymane pismo potraktowane zostało, jako jednostronne rozwiązanie umowy przez w/w najemcę. Po rozwiązaniu umowy Pani M. Sz. w lipcu 2010 roku złożyła wniosek o przydział lokalu mieszkalnego. W dniu 25. 10. 2010 r. złożony wniosek został przedstawiony Komisji Porządku Publicznego Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu celem zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji nazwisko Pani M. Sz. zostało umieszczone w alfabetycznym uzupełniającym wykazie osób uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz na rok 2010. W piśmie od Burmistrza Pisza z dnia 05.11.2010 r. (GK.71403-123.1/10) skierowanym do skarżącej przekazano informację ,że zgodnie z par. 12 ust. 2 i 8 uchwały numer XXXVI/417/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22.04.2009 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02 czerwca 2009 r. Nr 74, poz. 1226 ) umieszczono Panią M. Sz. w uzupełniającym alfabetycznym wykazie osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz na rok 2010. W w/w piśmie zawarto wzmiankę, „ że obecność na liście osób uprawnionych nie jest jednoznaczna z zapewnieniem otrzymania przez oczekującego lokalu mieszkalnego w danym roku”. Ponadto z wyjaśnień Burmistrza Pisza dotyczących obietnicy przydzielenia Pani M. Sz. lokalu mieszkalnego w pierwszej kolejności złożonych na piśmie w dn. 31.12.2010 r. wynika, iż żadna z osób umieszczonych w wykazie z dnia 29. 10. 2010 r. nie otrzymała przydziału lokalu mieszkalnego z uwagi na brak wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia. W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Pani M. Sz. za bezzasadną. Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 lut 2011 16:02
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1652 razy