BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/39/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 stycznia 2011 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz § 88 ust. 3 Statutu Gminy Pisz stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/252/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 103 poz. 1791, z 2009 r. Nr 74 poz. 1222 i z 2010 r. Nr 9 poz. 264 ) Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:


§ 1
W wyniku głosowania na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej powołano Pana Dariusza Olendra.
§ 2
W wyniku głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej powołano Pana Krzysztofa Kulenty.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 lut 2011 15:55
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1432 razy