BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/29/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 stycznia 2011 r.
w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441,
Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143,poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307,Nr 200, poz. 1323), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy użyczenia dla Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Piszu na okres do 3 lat części budynku usytuowanego na działce nr 431 o
powierzchni 1667 m2, położonej w Piszu przy Placu I. Daszyńskiego nr 7, o powierzchni
użytkowej 609,40m 2

2.Dla nieruchomości opisanej w ust. 1 prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych – KW Nr 24285.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lut 2011 10:50
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1381 razy