BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/30/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 stycznia 2011 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984 , Nr 153 ,poz. 1271 , Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116,poz. 1203,Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441,Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ,Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6 i 6a i art. 37 ust. 2 pkt 1 i art. 68 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143,poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307,Nr 200, poz. 1323), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej nr działki 61 o powierzchni 200 m2 położonej we wsi Pogobie Tylne, gmina Pisz dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12698.

§ 2.
Wyraża się zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości,
o której mowa w § 1.
§ 3.
Wyraża się zgodę na udzielenie 50 % bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1
ze względu na to, iż sprzedaż nastąpi na cele mieszkaniowe.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lut 2011 10:48
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1520 razy