BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 stycznia 2011 r.
w sprawie: zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984 , Nr 153 ,poz. 1271 , Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116,poz. 1203,Nr 167,poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143,poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307,Nr 200, poz. 1323), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
1.Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany własności części nieruchomości, oznaczonej nr
działki 151/1 o powierzchni około 1100 m2 położonej w obrębie Trzonki, gmina Pisz,
stanowiącej własność Gminy Pisz, na własność części nieruchomości stanowiącej własność
osoby fizycznej, oznaczonej nr działki 150 o powierzchni około 1100 m2 położonej w
obrębie Trzonki, gmina Pisz, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

2.Dla nieruchomości opisanych w ust. 1 prowadzone są księgi wieczyste
w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych: KW Nr 13710
(dla nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz), KW Nr 20062(dla nieruchomości
będącej własnością osoby fizycznej).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 lut 2011 09:25
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1458 razy