BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 marca 2011 r.
w sprawie: nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz:
- nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerami działek: 489/4 o pow. 0,0595 ha, 483/4 o pow. 0,2594 ha, 482/5 o pow. 0,0875 ha, 477/25 o pow. 0,0375 ha, 477/27 o pow. 0,0286 ha, 477/29 o pow. 0,0365 ha, 477/31 o pow. 0,0325 ha, 476/5 o pow. 0,0459 ha, 475/5 o pow. 0,0057 ha, 474/25 o pow. 0,0821 ha, stanowiącej drogę dojazdową, położonej w obrębie Pisz1, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą OL1P/00035347/2,
- nieruchomości Skarbu Państwa , oznaczonej numerami działek: 505/1 o pow. 0,0085 ha, 523/5 o pow. 0,1150 ha, 523/7 o pow. 0,0872 ha, 522/3 o pow. 0,0433 ha, stanowiącej drogi dojazdowe położonej w obrębie Pisz2, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00033298/9.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 mar 2011 10:30
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1433 razy