BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 marca 2011 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się nadania dla ulicy położonej w obrębie Pisz 1, na odcinku od nowo wybudowanego mostu drogowego do ronda im. Premiera Stanisława Mikołajczyka, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, nazwy: „Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 mar 2011 11:39
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1543 razy