BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/78/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 08 kwietnia 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej: Działania I.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Pisz do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej: Działania I.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

2. Celem projektu pod tytułem „Program Rozwoju Turystyki w Puszczach Polski Wschodniej. Etap I – Puszcza Piska i Puszcza Knyszyńska” jest zbudowanie zintegrowanej platformy promocyjnej dla wspierania turystyki aktywnej na obszarze Gmin Pisz oraz Czarna Białostocka.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Pisza do zawarcia porozumienia z Gminą Czarna Białostocka dotyczącego realizacji projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Całkowity koszt projektu nie przekroczy kwoty 800.000,00 zł z czego wkład własny Gminy Pisz w latach 2012-2013 nie przekroczy kwoty 40.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 kwi 2011 12:40
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1497 razy