BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/ 77 /11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 08 kwietnia 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowej Nr 219 na odcinku Szczytno- Ełk w km 46,620 ÷157,507.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113)

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowej Nr 219 na odcinku Szczytno- Ełk w km 46,620 ÷157,507 pomiędzy Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie a Gminą Pisz z siedzibą w Piszu.
2.Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady


Lilla Bednarek
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 kwi 2011 09:36
Opublikował(a): Bogusława Dąbrowska
Zaakceptował(a): Zbigniew Wdowiarski
Artykuł był czytany: 1538 razy