BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części działki nr 387/18 o pow. około 35 m2, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2 przy ul. Kościuszki, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00012877/9 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działki 387/10 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2 przy ul. Kościuszki.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 kwi 2011 13:46
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1444 razy