BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/66/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie: sprzedaży działek położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu działek oznaczonych jak niżej:
- nr 1086/11 o pow. 411 m2 położonej w Piszu przy ul. Spacerowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303,
- nr 1086/15 o pow. 173 m2 położonej w Piszu przy ul. Spacerowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 kwi 2011 13:47
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1414 razy