BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/67/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art.13 ust.1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLIX/617/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz oznaczonej nr działki 17/2 o pow. 1665 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013027/3”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 kwi 2011 13:45
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1471 razy