BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/102/03

z dnia: 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 12 ust.1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231; Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719) po uzyskaniu opinii Dowódcy Garnizonu Szeroki Bór Piski - Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy i Miasta Pisz, poza miejscowością wymienioną w § 3 liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 85 punktów.

§ 2. Ustala się na terenie Gminy i Miasta Pisz, poza miejscowością wymienioną w § 4 liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 65 punktów.

§ 3. Ustala się dla miejscowości Szeroki Bór Piski, w której mieści się jednostka wojskowa, liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 5 punktów.

§ 4. Ustala się dla miejscowości Szeroki Bór Piski, w której mieści się jednostka wojskowa, liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 5 punktów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 10:32
Opublikował(a): Mirosława Wrona
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1520 razy