BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/100/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 20 maja 2011 r.
w sprawie: skargi na działalność Burmistrza Pisza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 , Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18 , Nr 34, poz. 173) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Pisza
2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek


Załącznik
do uchwały Nr IX/100/11
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 20 maja 2011 roku

UZASADNIENIE

W dniu 23.03.2011 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Piszu skarga Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach, na działalność Burmistrza Pisza.

Powyższa skarga została szczegółowo rozpatrzona na posiedzeniu Komisji ds. Skarg Rady Miejskiej w Piszu w dniu 27. 04.2011 r.

Prezes Zarządu BS w Mikołajkach zarzuca Burmistrzowi Pisza:
1. rażące naruszenie prawa przy przetargu na obsługę bankową Gminy Pisz i jednostek jej podległych ogłoszonym dnia 13 grudnia 2010 r., polegające na określeniu wysokości funduszy własnych banku na poziomie minimum 20 000 000 zł.
2. brak rzetelnej odpowiedzi na zapytanie banku.

W trakcie rozpatrywania skargi Komisja ds. Skarg zażądała od Burmistrza Pisza złożenia pisemnego wyjaśnienia okoliczności stanowiących przedmiot skargi, zapoznała się z dokumentacją i wysłuchała wyjaśnień skarżącego.
Burmistrz Pisza złożył pisemne wyjaśnienia, w których oświadczył, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Gminy Pisz zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Opis sposobu dokonywania oceny tych warunków Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy pzp opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający jako warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej wymagał posiadania przez Wykonawcę wysokości funduszy własnych Wykonawcy (pomniejszonych o wartości niematerialne i prawne) w kwocie co najmniej 20.000.000 zł za ostatni rok obrotowy. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym Zamawiający przyjął na poziomie 25 % funduszy – odpowiedź Zamawiającego na zapytanie skarżącego nie przywołuje przepisów prawnych, ale wskazuje na założenia Zamawiającego przy określaniu minimalnego poziomu funduszy własnych Wykonawcy. Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego są przepisami resortowymi, nie są ogólnie obowiązującymi źródłami prawa, w związku z czym Zamawiający nie kierował się ich wytycznymi.

Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia warunek posiadania funduszy na określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, poziomie jest warunkiem proporcjonalnym do przedmiotu zamówienia oraz z nim związanym. Wielkość ta w ocenie Zamawiającego jest podstawowym i istotnym elementem charakteryzującym sytuację ekonomiczno-finansową. Jest to wielkość porównywalna i gwarantuje obiektywną ocenę Wykonawcy. Ustalając warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej Wykonawcy Zamawiający kierował się przede wszystkim bezpieczeństwem deponowanych środków publicznych i gwarancją właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, gdzie roczny budżet Gminy Pisz oscyluje w granicach ok. 100 mln złotych.

Nie jest to również warunek, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy pzp). Warunek ten – kwestionowany przez skarżącego – spełnia według wiedzy Zamawiającego co najmniej 6 placówek bankowych na terenie miasta Pisz.

Wcześniejsze wyjaśnienia są rzetelne i przedstawiają stanowisko Zamawiającego. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) określa minimalne kwoty funduszy własnych niezbędne dla utworzenia i funkcjonowania banku (kapitał założycielski). Odpowiedź Zamawiającego wskazywała minimalną wysokość funduszy określoną w SIWZ oraz przywoływała konkretne przepisy ustawy Prawo bankowe wskazujące minimalne fundusze własne banków na poziomie 5 mln euro, tj. art. 128 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 1. Owszem, art. 32 ust. 2 w/w ustawy wyszczególnia banki spółdzielcze dając im możliwość funkcjonowania przy funduszach obniżonych do co najmniej 1 mln euro, ale pod warunkiem zawarcia umowy zrzeszenia.
Dodatkowo, ustawa pzp oraz SIWZ dopuszczają złożenie oferty wspólnie przez kilku Wykonawców. Istotą konsorcjum jest właśnie wspólne spełnianie przez Wykonawców postawionych w postępowaniu przez Zamawiającego warunków. Nic nie stało na przeszkodzie, aby skarżący skorzystał z takiej możliwości .

Zmiana ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.) obowiązuje od 30.12.2010 r. Na dzień udzielenia odpowiedzi objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego były depozyty do 50.000 euro – odpowiedź została przygotowana rzetelnie, powołując się na obowiązujące przepisy prawa.
W trakcie prac Komisja stwierdziła, że argumentacja przedstawiona przez Burmistrza jest zgodna ze stanem prawnym i faktycznym. Sposób prowadzenia postępowania poczynając od określenia warunków udziału w postępowaniu jest prawidłowy - nie budzi zastrzeżeń Komisji.
W trakcie prac Komisji zaproszony na posiedzenie Skarżący poinformował, że zapis dotyczący minimalnych funduszy na poziomie 20.000.000 zł został zauważony przez jego pracownika przygotowującego dokumentację do przetargu i że posiadał wiedzę iż reprezentowany przez niego bank nie spełnia tego wymogu. Skarżący oświadczył, że zastanawiał się nad zawiązaniem konsorcjum, ale według niego na przeprowadzenie tego typu operacji nie było wystarczającego czasu. Jednak skarżący nie wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert .
W piśmie skarżącego z dnia 21 marca 2011 r. zawarte jest stwierdzenie, że dzięki manipulacjom Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Piszu i Pana Burmistrza Pisza wcześniejsze jego pisma z dnia 26 stycznia 2011 r. oraz z dnia 01 lutego 2011 r. nie były przedmiotem dyskusji radnych Rady Miejskiej w Piszu. Zarzut ten jest bezzasadny gdyż na VI Sesji Rady Miejskiej w Piszu w dniu 11 marca 2011 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piszu zapoznała radnych z treścią obu pism, o czym poinformowała skarżącego odrębnym pismem znajdującym się w dokumentacji dotyczącej skargi.
Zauważyć należy, że ustawa pzp pozostawia Wykonawcom środki ochrony prawnej, jeżeli ich zdaniem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest niezgodnie z przepisami. W przedmiotowym postępowaniu skarżący mógł skorzystać z postanowień art. 180 ust. 2 ww. ustawy i wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Z ustaleń wynika, że skarżący nie uczynił tego, a więc nie skorzystał ze wszystkich ustawowo przewidzianych środków ochrony prawnej.
W związku z tym, że zarzuty rażącego naruszenia prawa przy przetargu na obsługę bankową Gminy Pisz oraz udzielenia nierzetelnej odpowiedzi nie potwierdziły się, Rada Miejska w Piszu uznaje skargę za bezzasadną.
Jednocześnie informuje się, iż w przypadku gdy skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Przewodnicząca Rady
Lilla BednarekData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 maj 2011 11:28
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2058 razy