BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/91/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 20 maja 2011 r.
w sprawie: wykonywania przez Gminę Pisz działalności w zakresie telekomunikacji, polegającej na budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, nabywaniu praw do sieci telekomunikacyjnych i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczeniu usług.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz z art. 3 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Piszu, uchwala co następuje:

§ 1

1.Gmina Pisz podejmuje, jako zadanie własne, działalność w zakresie telekomunikacji
w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2.Działalność, o której mowa w ust. 1, polega na budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, nabywaniu praw do sieci telekomunikacyjnych i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczeniu usług na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
3.Usługi, o których mowa w ust. 2, Gmina Pisz świadczyć będzie na warunkach określonych w decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej po uzyskaniu wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 maj 2011 13:33
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1529 razy