BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI /109/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 czerwca 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pisz

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679), Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pisz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Każda osoba znajdująca się na terenie placów zabaw zobowiązana jest stosować się do regulaminu. § 3. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych usytuowanych na terenie placów zabaw. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Przewodnicząca Rady /-/ Lilla Bednarek Załącznik do uchwały Nr XI /109/ 11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 czerwca 2011 r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 1) Plac zabaw to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 3 do 14 lat. 2) Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego. 3) Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem. 4) Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psycho – fizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka. 5) Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących w użyciu. 6)Na terenie placu zabaw zabrania się: a) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu, b) niszczenia urządzeń zabawowych, c) wchodzenia na daszki urządzeń i górne części konstrukcji, d) zaśmiecania terenu i uszkadzania roślinności, e) jazdy na rowerze i gry w piłkę w sposób zorganizowany, f) wprowadzania psów i kotów, g) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawiania ich na terenie placu, h) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych, 7) O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu zabaw poinformować należy Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, tel. 87 424 12 23 lub najbliższą jednostkę Policji, 8) Po godzinie 22.00 obowiązuje zakaz przebywania na placu zabaw. Przewodnicząca Rady /-/ Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 cze 2011 15:47
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1382 razy