BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/121/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 czerwca 2011 r.
w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679) Rada Miejska uchwala co następuje: §1. Wyraża się zgodę na dokonanie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr działki 113 o pow. 190 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2 przy ul. Olsztyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 24197. §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 lip 2011 16:08
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1538 razy