BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/122/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 czerwca 2011 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679) w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U.Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz. 1086, Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196, Nr 206, poz. 1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, z 2010 r. Nr 108, poz. 686, Nr 247, poz. 1651) Rada Miejska uchwala co następuje: §1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Pisz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 142/19 o pow. 0,1158 ha, położonej w Piszu przy ul. Wąglickiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00024130/8. §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 lip 2011 12:20
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1453 razy