BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/134/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 sierpnia 2011 r.
w sprawie: powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 , Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz.230, Nr 106,poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 ,Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 oraz art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz.1070, Nr 154, poz.1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz.1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz.304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz.1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz.484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 , Nr 138, poz. 976 ,Nr 204, poz. 1482, Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507, Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241 , Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1364 z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714) Rada Miejska w Piszu u c h w a l a , co następuje : § 1 Powołuje się Zespół do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 w składzie: 1) Leszczyńska Anna – Przewodnicząca Zespołu, 2) Borak Lech – Członek Zespołu, 3) Olender Dariusz – Członek Zespołu, 4) Wrzosek Michał – Członek Zespołu, 5) Zadroga Andrzej – Członek Zespołu. § 2 Zadaniem Zespołu jest ocena zgłoszonych kandydatów na ławników oraz przedstawienie na sesji Rady Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sie 2011 13:26
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1367 razy