BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/138/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 sierpnia 2011 r.
w sprawie: wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie skargi Gminy Pisz na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 01 marca 2011 r. w przedmiocie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz.230, Nr 106,poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 ) w związku z art.173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz.788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536, Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831, Nr 221, poz. 1650 z 2008 r. Nr 190, poz. 1171, Nr 216, poz. 1367 z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 178, poz. 1375 , Nr 182, poz. 1228 , Nr 216, poz. 1676, Nr 221, poz. 1736, z 2010 r. Nr 36, poz. 196, Nr 122, poz. 826, Nr 197, poz. 1307 , z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 76, poz. 409) Rada Miejska w Piszu u c h w a l a , co następuje : § 1 1. Postanawia się wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie skargi Gminy Pisz na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 01 marca 2011 r. w przedmiocie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 2. Upoważnia się adwokata Zbigniewa Waszkiewicza do sporządzenia oraz wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej, a nadto do reprezentowania Rady Miejskiej w Piszu w przedmiotowej sprawie, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sie 2011 13:28
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1523 razy