BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/144/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 sierpnia 2011 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Piszu.

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588,Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:
§ 1.1. Dla potrzeb przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. tworzy się odrębny obwód głosowania w Szpitalu Powiatowym w Piszu.
2. Dla odrębnego obwodu głosowania ustala się numer „18”, jego granice stanowi budynek Szpitala przy ulicy Sienkiewicza 2 w Piszu.
3. Siedzibą obwodowej komisji ds. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest sala konferencyjna znajdująca się w budynku Szpitala.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Pisza do doręczenia uchwały Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 sie 2011 11:50
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1311 razy