BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/162/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 września 2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092).

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1


Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu w kwocie do wysokości 200 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1522 (Karpa) – Turośl – Pisz od km 37+485 do km 38+975 – ul. Gdańska w Piszu ”


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 wrz 2011 14:35
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1360 razy