BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/156/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 września 2011 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r.Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759, z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r. Nr 17 , poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887) oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz.622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr działki 28/7 o powierzchni 1428 m2 położonej we wsi Ciesina, gmina Pisz dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013705/0. §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 paź 2011 10:04
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1346 razy