BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/160/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 września 2011 r.
w sprawie: nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r.Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759, z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r. Nr 17 , poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 ) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. 1.Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Pisz prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Wiartel Mały, gmina Pisz, oznaczonej nr działki 3 o powierzchni około 300 m2, stanowiącej własność osoby fizycznej, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, na podstawie umowy przekazania nieruchomości. 2.Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00004142/9. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 paź 2011 10:05
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1330 razy