BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/157/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 września 2011 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116,poz. 1203,Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441,Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143,poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307,Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622 , Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732 , Nr 130, poz. 762,Nr 135, poz. 789,Nr 163 poz. 981, Nr 187, poz. 1110), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 3 lat części działki nr 546/6 o pow. 75 m2 wraz z budynkiem garażowym, położonej w Piszu przy ul. Wąglickiej dotychczasowemu dzierżawcy, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. Dla powyższej działki w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13119.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 paź 2011 08:37
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1262 razy