BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/180/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 października 2011 r.
w sprawie: skargi na działalność Burmistrza Pisza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz.1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz.1501, Nr 216, poz.1676, z 2010 r. Nr 40, poz.230, Nr 167, poz.1131, Nr 182, poz.1228 , Nr 254, poz.1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18 , Nr 34, poz.173, Nr 106, poz. 622) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Pisza.
2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Załącznik
do uchwały Nr XIV/18/11
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 27 października 2011 roku

UZASADNIENIE

W dniu 07.10.2011 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Piszu skarga Pani A. K. na działalność Burmistrza Pisza.
Skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.
W oparciu o dostarczone w tej sprawie materiały Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania ustaliła co następuje:
Państwo A. i S. K. wraz z sześciorgiem dzieci w wieku 2 do 16 lat posiadają stały meldunek we wsi Wąglik 18 lecz od 2005 r. zamieszkują na stancji w Kolnie przy ul. Księcia Janusza 18 (województwo podlaskie).
W dniu 04.01.2011 r. Pan S. K. złożył wniosek o przydział lokalu mieszkalnego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Porządku Publicznego Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu nazwisko Pana S. K. zostało umieszczone w alfabetycznym uzupełniającym wykazie osób uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz na rok 2011.
Burmistrz Pisza pismem z dnia 28 czerwca 2011 r. poinformował Pana S.K. o umieszczeniu w wykazie osób uprawnionych. Jednocześnie w piśmie zawarto wzmiankę, „że obecność na liście osób uprawnionych nie jest jednoznaczna z zapewnieniem otrzymania przez oczekującego lokalu mieszkalnego w danym roku”.
W odpowiedzi na złożone w dniu 15.09. 2011 r. pismo w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego Panu S.K. udzielono odpowiedzi, że w chwili obecnej Gmina Pisz nie posiada w swoich zasobach mieszkaniowych wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia. Dodatkowo poinformowano, że wykaz osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2011 rok po 01.01.2012 r. staje się nieaktualny.
W nawiązaniu do podniesionego w piśmie Pani A. K. zarzutu, że co roku „zmuszeni są do odnawiania wniosku o przydział lokalu mieszkalnego” należy podnieść, że zgodnie z § 12 ust. 3 uchwały Nr XXXVI/417/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 74, poz. 1225, Nr 193, poz. 2634, z 2010 r. Nr 184 poz. 2339) alfabetyczny wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego sporządzany jest w terminie do 31 stycznia każdego roku. Powodem corocznego składania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego jest wymóg ustalenia dochodu na jedną osobę w rodzinie oraz ustalenie ilości m2 przypadających na osobę zamieszkałą w lokalu – a te informacje w każdym okresie mogą być inne. W przypadku Pana S.K. wnioski były składane od 1996 r. lecz zamieszkiwał, w tym czasie, pod różnymi adresami: Kolno przy ul. Księcia Janusza 18, Wąglik 18, Zabiele 149, Stare Guty 20, Pisz przy ul. Klementowskiego 16/2.
Jednocześnie należy zauważyć, że do umieszczenia w wykazie osób uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz na 2011 rok zakwalifikowano 61 wniosków, a jedynie 4 rodzinom przydzielono lokale mieszkalne.
Gmina Pisz nie dysponuje nowymi lokalami lecz jedynie lokalami pochodzącymi „ z odzysku” a takich lokali jest niewiele. Przy przydzielaniu lokali mieszkalnych każdorazowo jest analizowana sytuacja mieszkaniowa osoby wnioskującej, a wniosek o przydział konkretnego lokalu poddany jest społecznej kontroli przez uzyskanie opinii Komisji Porządku Publicznego Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu
Burmistrzowi Pisza znana jest trudna sytuacja mieszkaniowa Państwa A. i S. K., dlatego w przypadku pojawienia się odpowiedniego lokalu mieszkalnego będą poczynione starania, aby przydział lokalu mieszkalnego był możliwy w jak najszybszym terminie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Pani A.K. za bezzasadną.


Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 paź 2011 13:11
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1624 razy