BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/174/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 października 2011 r.
w sprawie: użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116,poz. 1203,Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441,Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,Nr 217 poz. 1281) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143,poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz.1307,Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622 , Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732 , Nr 130, poz.762,Nr 135, poz. 789,Nr 163 poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres do 3 lat części budynku magazynowego usytuowanego na działce o nr 546/6 o pow. 4386 m²,dotychczasowemu użytkownikowi, położonej w Piszu przy ul. Wąglickiej o powierzchni użytkowej 75 m² zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13119. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 lis 2011 10:06
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1526 razy