BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/168/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 października 2011 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984 , Nr 153 ,poz. 1271 , Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.Nr 102, poz. 1055,Nr 116,poz. 1203,Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441,Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust. 2, pkt 3 i art. 68 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143,poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307,Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622 , Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732 , Nr 130, poz. 762,Nr 135, poz. 789,Nr 163 poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 423/1 o powierzchni 4.400 m2 położonej we wsi Zdory, gmina Pisz dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 16049. § 2. Wyraża się zgodę na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 ze względu na to, iż sprzedaż nastąpi na cele związane z prowadzoną charytatywną, niezarobkową działalnością statutową w zakresie ratowania życia i zapewnienia bezpieczeństwa na wodach Wielkich Jezior Mazurskich. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lis 2011 10:53
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1380 razy