BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/167/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 października 2011 r
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali użytkowych: - nr 5a o pow. użytkowej 111,54 m2 położonego w budynku nr 38 przy ul. Warszawskiej w Piszu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 181/1000 udziału w działce gruntu oznaczonej nr 471/8, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00015759/7, - nr 5b o pow. użytkowej 128,27 m2 położonego w budynku nr 38 przy ul. Warszawskiej w Piszu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 209/1000 udziału w działce gruntu oznaczonej nr 471/8, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00015759/7. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 lis 2011 12:39
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1470 razy