BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr X/103/03

z dnia: 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719) po uzyskaniu opinii Dowódcy Garnizonu Szeroki Bór Piski - Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.Wprowadza się jako obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Pisz zasady usytuowania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXXI/197/93 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu oraz zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Pisz miejsc sprzedaży napojów alkoholowych;

2) uchwała Nr VII/76/99 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu oraz zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Pisz miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, zmieniona uchwałą Nr XXXII/322/2001 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 sierpnia 2001 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 10:31
Opublikował(a): Mirosława Wrona
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1670 razy
Ilość edycji: 1