BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/193/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 listopada 2011 r.
w sprawie: przekazania Gminie Ruciane-Nida zadania w zakresie remontu drogi gminnej Karwica - Pisz na dz. o nr geod. 203/1 w obrębie Turośl oraz na dz. o nr geod. 217/1 w obrębie Zdunowo w celu wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zapobiegania katastrofom w kompleksie leśnym Puszczy Piskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429). Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Ruciane-Nida zadania w zakresie remontu drogi gminnej Karwica-Pisz na dz. o nr geod. 203/1 w obrębie Turośl oraz na dz. o nr geod. 217/1 w obrębie Zdunowo, będącej własnością Gminy Pisz, w celu wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zapobiegania katastrofom w kompleksie leśnym Puszczy Piskiej. § 2. Przekazanie zadania o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pisz a Gminą Ruciane-Nida. § 3. Gmina Pisz przekaże Gminie Ruciane-Nida środki finansowe w wysokości 20 000zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację zadania o którym mowa w § 1 w roku 2011. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 lis 2011 11:11
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1300 razy