BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/186/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 listopada 2011 r.
w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, położonych na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz.1590, z 2010 r. Nr 21 poz.109,z 2011 r. Nr 187, poz. 1110) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 70 % bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonych jak niżej:
- działka nr 1683 o powierzchni 634 m2 położona w Piszu przy ul. Batorego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00012875/5,
- działka nr 32/4 o powierzchni 1171 m2 położona w obrębie ewidencyjnym Maldanin, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00012070/2,
- działka nr 982 o powierzchni 103 m2 położona w Piszu przy Al. Piłsudskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00011398/0,
- działka nr 1757 o powierzchni 640 m2 położona w Piszu przy ul. Kowieńskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00012523/3,
- działka nr 51 o powierzchni 901 m2 położona w Piszu przy ul. Pionierów, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00002210/3,
- działka nr 206 o powierzchni 528 m2 położona w Piszu przy ul. Długiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/10365/3,
- działka nr 637 o powierzchni 912 m2 położona w Piszu przy ul. Jagiełły, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00001390/1,
- działki nr 361/10 i 361/11 o powierzchni 610 m2 położone w Piszu przy ul. Targowej, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00026132/6,
- działka nr 972 o powierzchni 601 m2 położona w Piszu przy ul. Spacerowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00007601/6 przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 gru 2011 14:21
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1497 razy