BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/187/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz.673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XL/486/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych jak niżej: - działka nr 317/1 o pow. 1623 m2 położona w obrębie geodezyjnym Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13027, - działka nr 1602/2 o pow. 1795 m2 położona w obrębie geodezyjnym Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13023, - działka nr 318 o pow. 202 m2 położona w obrębie geodezyjnym Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13738. na prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jak niżej: - działka nr 1139/35 o pow. 167 m2 położona w obrębie geodezyjnym Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 27407." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 gru 2011 14:19
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1547 razy