BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XV/188/11 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 29 listopada 2011 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984 , Nr 153 ,poz. 1271 , Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116,poz. 1203,Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441,
Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789,Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr XIII/161/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany własności części nieruchomości, oznaczonej nr
działki 125/16 o powierzchni około 700 m2 położonej w obrębie Jeże, gmina Pisz,
stanowiącej własność Gminy Pisz, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały,
na własność nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej nr działki
122/4 o powierzchni 45 m2 położonej w obrębie Jeże, gmina Pisz”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 gru 2011 13:19
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1439 razy